Songteksten

LIEDJES SEIZOEN 2012-2013

Deze liedjes zien meugelik gemåk door de meiwaerking vân:

                              

Dao môtte we beej zien
Tekst: Wim Janssen
Meziek: Hay Korsten
Zang: 'Trio Ôngezálte' (Wim Janssen, Chris Reutelingsperger, Wiel Reivers)

Koeplet:
Weej waore ônderwaeg,
Wooste nag ni waohin
Kômme örges wâl teraeg
Ze laote ôs wâl drin.
Toen huürde we getraöt
De trôm en deksels slaon
Doogte gén ge-aldetaöt
Laot ôs heej gauw nao binne gaon …..

En wât zooge weej toen heej
Geej doog allemaol ‘t zellefde wie weej ……

Refrein:
Dao môtte we zien, dao môtte we zien, dao môtte we beej zien.
Mit gén paerd kriegse ôs heej nag ewèg
Dao môtte we zien, dao môtte we zien, dao môtte we beej zien,
En bliéve wies dât we d’r oét waere gevèg
Weej veule ôs âs unne vis in ‘t water
En zien âs de kiepe wér d’r beej.
Weej douwe door wies ‘t lets of nag wât later
En gek dât aoverkump ôs altiéd wér opni-j
Heej is ‘t te doon dus leet ‘t in de lien
Dao môtte we beej zien, heej môtte we zien.

Koeplet:
Weej hebbe al de gaaf
En zien al zoë gezág
Heej vör sjiengboem en alaaf
Oëjt in de weeg gelág
Want hink dât in de loog
Ech waor, éch sirrejeus
Jao wât hâjt geej oôw gedoog
Dân giét ôs niks nevve de neus.

Waort geej sôms al in de buürt
Heb geej iërder vas en zeker dit gehuürd ……


‘t Walbecks Schützefest
Teks: Wim Janssen
Meziek: Hay Korsten
Zang: Henk Clevis, Henk Rheiter, Hay Peeters, Wim Lichteveld

Koeplet:
âs wér de örste blaar gaon valle
Ellik jaor ôpni-j
Dân trekke weej d’r oét
Mit ôs gánse kompeneej
Geej zult ‘t ni geluuëve
‘t Is ech genne wiets
Dân gaon weej wêr nao Walbeck
Te voot, ma meistal ôp de fiets ……

Refrein:
Jao dao in Walbeck is wât loos
Âs ‘t Schützefest dao is begoos
Drie daag lang in vól ornaat
Zien de walbeckse Schütze dân ôp paad
Luuster good weej zeggen oow ves
Âs geej d’r nag noëjts ziet gewès
Let good op dât mam neet spoés
Want âs-se dao bees bees-se nag ni thoés. (2x)

Koeplet:
Âs weej dân thoés wér arrivere
Wiét nao twellef oor
Stiët mam al ôp de kiék
En ze kiek dân biëstig zoor
Geej koos wâl ni good wiés zien
Naor Walbeck ôp en neer,
Sprik zeej: dât deurt gén oore
Mâr ôp de fiets mâ drie keteer ……


 

Ik zet de joker inTeksdeechter: Bas vân Giesen
Komponis: René Beerkens, Bas vân Giesen, Barth vân Hout
Zengers: Barth vân Hout, René Beerkens

Refrein:
Heej dame, ik môt diech wât bekenne,
dienen hiër, dât is wât ik nou bin.
Ôs hârte die gaon daor wâl ân wenne,
toch zet ik geliek de joker in.
Heej dame, ik môt diech wât bekenne,
diech bees de troéfkaart in mien hand.
mâr wât ik mich steeds verwiét,
Ellik jaor nao dizzen tiéd,
stui ik toch wer mit laege hand

Koeplet 1:
Dât roeëj vân beej ôs neave,
’n echte moeëje meid.
die ging eur gánse leave,
âs hârtevrouw verkleid.
ik ging verkleid âs joker,
en zat mich zellef in.
mit bluffe beej ‘t poker
kreeg ik toen miene zin.

Refrein

Koeplet 2:
‘t Spel giët wer beginne,
de karneval is daor.
ze löt zich dân beminne,
dees drie daag in ‘t jaor.
Ôp mannehârte jage,
dât is dân wât ze deut.
Ik veul mich nao die dage, dân afgetroef en bleud.

Refrein 2x

 

 


 

 LIEDJES SEIZOEN 2011-2012

’t Dansmarietje
komponis: Pim Remmen
Teksdeechter: Kim Engelen, Teuntje Collin
Zangersse: Kim Engelen, Teuntje Collin

Refrein:
Zeus dieg Dansmarietje wille zien,
Is dât…. wât vör dieg misschien?
’n Pekske in ’t gael en blauw
roeëje lippe, blônde pruuk,
zoë gröts âs unne pauw.
’n Blauw-wit hudje mit ’n witte vaer,
En dân loëpe ôp laarze, dât doon weej zoë gaer.
Mit de vastenaovend beej de Príns,
Dât blief toch ôzze grötste wíns.

Koeplet:
Wetse nag in de jaore tachtig
Bieën in de looch, wât waor dât prachtig
’n dansje ôp de bühn en ôp de straot,
’t mâk neet oét, al krieg-se praot.
En ‘t gánse daörep kwaom dân nao ôs kiéke.
‘t Moos ok wâl örges ôp gaon lieke.
Wât waor dât unne moeëjen tiéd,
Daorvân hebbe weej toch genne spiét.

Koeplet:
Wat loëpe weej toch netjes in ’n rij-ke
Dât is ’n hiel aerig lástig karwei-ke
’t Zuút prachtig oét, netjes in de maot,
Zoë paraderen weej door de straot
Nao d’n ôptoch gaon weej d'r mâr us beej zitte,
Gaon dân zeker nag lang neet pitte.
Weej staon gaer mit de neus veuraan,
Gaon d'r wer us efkes flink teggenaan.

 

 

 

 D’n Ôptoch
Komponis: Geert Verschuren
Teksdeechters: Ton Reutelingsperger, Pim Remmen
Zengers: Hans en Ton Reutelingsperger, Pim Remmen

Refrein:
Nów kôm dien hoés oét, d’n ôptoch kump d'r aan.
D’n belleur daen rijt ok dit jaor wer veuraan.
Haen houwt de bel en rup alaaf
Wât is d’n ôptoch heej keigaaf.
Kiéke d'r ellik jaor nao oét,
Jao d’n ôptoch deut ôs good.
Alle mínse oét ’t daörep en de stad,
Hebbe nag noeëjt zonnen ôptoch heej gehad.

Koeplet:
Mit z ’n alle doon weej mei,
In d’n ôptoch vân de kei.
Mínse kiéke ôp de stoep,
Wae neeme zeej ônder de loep.
Wât stiët d'r nów geschreve
Wer lekker ovverdreve.
Unnen draak daen bewaege kân,
Wât zaes-se mich dao nów vân?

Koeplet:
Minse trekke d’r op oét,
Mit ’n moeëj gesmienkte snoét.
Unne faatse of ’n groep,
Kiék now de Príns goeëjt haffels snoep.
Huuër dao die blaozers toéte,
Unne lach ôp alle snoéte.
D’n tamboer zwaait wer daor de straot
Hilt iederiën in de maot

 Moeëje Annabel

Teksdeechter: Bas vân Giesen
Komponis: Bas vân Giesen, Pé Reivers, René Beerkens, Barth vân Hout
Zengers: Barth vân Hout, René Beerkens

Koeplet 1:
’n Megje vân beej ôs oét de straot,
is de schoeënste vân ’t gánse lánd
Mâr mit drínke kent ze gaar gen maot
dân löp ’t wâl us oét de hand.

Refrein:
Âs ze door de straot löp, dreije alle köpkes rônd
Moeëje Annabel
En ok de kasteleins, die staon mit aope mônd
Moeëje Annabel
Want ze blief hange ân d’n tap
Bringt alle kels dân vân de wap,
Want âs ze door de straot löp, dreije alle köpkes rônd
Moeëje Annabel

Koeplet 2:
Mit vastenaovend is ’t dân bál
jao, dân trekt ze volop ân de bel
Unnen beejnaam, jao daen haet ze wâl,
ze neume eur ôk Pimpel Nel.

Refrein

Koeplet 3:
Ôp taffels zuus-se eur hiël duk staon,
want mit dánse deut ze neemus kwaod
Âs d’n dránk zien waerik haet gedaon,
dân springt ze dukker oét de maot.

Refrein

 

 


 


 

LIEDJES SEIZOEN 2010-2011

Dao gaon we dân
Zang: Trio Ôngezálte (Wim Janssen, Wiel Reivers, Chris Reutelingsperger)

Koeplet:
Weej gaon oow wât vertelle, ‘t is dât geej ‘t wét
Weej hebbe in de letsten tiéd, hiël wât áfgezwet.
‘n Liedje te gaon zinge, dât wôje weej persé
Weej hâje wâl ‘n melodie, mâ gen waörd d’r beej

Ma toen dât iënmaol wao geluk
bleve weej zinge ân iën stuk ……

Refrein:
Dao, dao, dao, dao gaon we dân.
Weej kriége, kriége noeijts genôg d’r vân.
Dât kump, ge môt dât ni vergaete,
Weej zien d’r vân bezaete.
Dao, dao, dao, dao gaon we dân,
D’rum gaon weej door zoëlang âs ‘t mâ kan.
Want hebbe weej iets in de kop,
Dân hálde weej d’r neet mei ôp.

Koeplet:
Straks is ‘t Vastenaovend, de wages staon gereid,
De vrouwluuj hebbe môndelang, pekskes wer geneid
Zoë gaon we naor d’n ôptoch, al jaore ôp n rij’,
Weej zegge ves, ôk vollegend jaor trekke weej wer mei.

Weej hebbe nag ideeje zât
Zegge oow evvel ni âs wât…..

Koeplet:
Ôs oma en ok opa, vân viéfentachtig jaor,
Die dánse al eur laeve lang, wât is gén bezwaor.
Mit step of losse polka, dao zien ze mei begoos.
Nów sjouwe ze de parties áf, dao giët ‘t now loos.

En ôp de maot vân de meziek
zinge ze ôk nag tegeliek ……


Tsjille ôp de antille
Zang: José Imming, Ivonne Vullings, Jacqueline Valckx, Ans Renkens, Mia Groot

Refrein:
Tsjille ôp de antille, Jao dât zuj iederiën wâl wille.
In ôs pyjama’s naor de bahama’s, we aete dao dân wât banana’s.
Pinacolada al in granada, daor dreit gen mins de hand vör um.
Mâr dât is toch al te gek, jao iedere gek zoë zien gebrek.
Mit vastenaovend gies-se ‘t daörep toch ni oét.

Koeplet:
De haes zoë vân die luuj, die hebbe dân zon buuj.
Die wille naor de zôn of skieje in slalôm.
Die gaon d’r tussenoét vör ‘n moeïj kleurke op eur snoét.
Die misse alle lol heej vân de kólder in d’n bol.

Koeplet:
Dân zien d’r ok nag zât, die doon die daag mâr wât.
Die bliéve gewoën thoés, en speule kat en moes.
Vervaele ziech kepot en veule ziech hiël aerig rot.
Die hebbe dân wâl pech, want iederiën is lekker weg.

Koeplet:
Dus neem now vân ôs aan, en schuúf ‘t vân de baan.
Vier karneval mâr heej, dân bees-se snel tevreej.
‘n Hutje ôp ‘t maske veur. De deur die treks-se deech.
De sleur mâr vân de baan en unne lach ôp ’t gezeech.


 

Kiék dao Zang: De Reutjes los (Daan, Ton, Hans en Bram Reutelingsperger)

Koeplet:
Ellik jaor vrug Hay ziech áf,
wât zal ik dit jaor aan gaon trekke
Kiék in de kás en in de laai,
mâr ok ân ál die maeters rekke.
Haen kiek hiël deep in alle zek,
dao kump wât oét, jao dât is ech té gek.

Refrein:
Kiék dao, kiék dao, kiék dao,
Jao, dao kump Hay verkleid âs Prins
‘t is waor, jao waor, ech waor,
dât waor toch áltiéd ziene grötste wins
Kiék dao, kiék dao, kiék dao,
Jao haen drug vaere ôp ziene kop
Kiék dao, kiék dao, kiék dao
beej eum thoés, hink de vlaag in top.

Koeplet:
Ellik jaor mit Kar-ne-val,
drömpt Hay wae zal d’r prins gaon waere
Is ’t nôw dit jaor dân zien kans,
um te prônke mit moëje vaere
Hae drömpt d’r vân de gánse nách
Jaor in, jaor oét, haet haen d’r ôp gewách.

Refrein: (2x)
Kiék dao, kiék dao, kiék dao,
Jao, dao kump Hay verkleid âs Prins
‘t is waor, jao waor, ech waor,
dât waor toch áltiéd ziene grötste wins
Kiék dao, kiék dao, kiék dao,
Jao haen drug vaere ôp ziene kop
Kiék dao, kiék dao, kiék dao   (2x)
beej eum thoés, hink de vlaag in top.

 

 


 

 


LIEDJES SEIZOEN 2009-2010

De Keieschiéter

Tekst: Pim Remmen en Geert Verschueren
Meziek: Geert Verschueren
Zengers: Ron Pingen, Florijn Neeten, Edwin Ritt en Peter Siemes

Refrein:
’t Is genne Prins en genne Champieter
Mar unnen echte Keieschiéter.
Blauwe bôks, gaelen trui en unne roëjen hood,
Keie schiéte kân haen hiël aerig good.
Mit de Karneval hiel fijn,
Stiët haen ôp ’t Raodhoésplein.
Gáns Ârce vult ziech riéker
Door ….. dae Keieschiéter

Koeplet:
In de Keieloëds ân de Brandemeule
kriég ik, de kriebels wer
Aldewiéverdaag stiët d’r aan te kômme.
Daor is de Keieschiéter wer.
Efkes later stui ik ôp de wage
Minse oét Ârce …ik kôm d’r aan
Kôm nao ’t plein jao mit z’n alle
De Keieschiéter kump d’r aan.

Koeplet:
Ôp aswoensdig dân kômme ze mich hale
Ik meug, wer nao de loëds
Daor krieg ik dân toch wer mien váste plekske
Ik waor dit jaor wer hiël aerig groëts
De Keieschiéter sluut nôw zien oëge
Ik krieg ‘n daeke…ovver mich hin
Ik wách ôp diech wies ‘t vollegend jaor
De Keieschiéter haet wer zin.


Knettergek
Teks en meziek: Petrie Hendrickx
Zengers: Ivonne Vullings, José Imming, Mia Groot, Ans Renkens, Jacqueline Valckx

Koeplet:
Weej dánse door ’t laeve en sjouwe lekker door.
Weej zien ech ni te stoppe, al stiët d’r ok ’n moor.
Want âs de Vastenaovend kump, dân trekke weej d’r oét
Weej bliéve lekker hange en weej zinge dân vóloét.

Refrein:
Gek, gek, knettergek, dât zien weej mit karneval.
Gek, gek, knettergek, jao dât zien weej wâl.
Gek, gek, knettergek, ôp ’t Vastenaovesbál
Gek, gek, knettergek, jao dât zien weej wâl.

Koeplet:
Weej fiëste in ’t daörep en ok nag ôp de hei,
Weej gaon gewoën mâr verder, mit ál dit bônte grei.
En âs ’t dân Aswoensdig is, dât vinde weej neet fijn,
Mâr al ’n paar mond later zing-se toch wer dit refrein.


Vastenaovend viére
Teks: Ans Vullings
Meziek: Pé Rievers
Zengers: Ivonne, Matthijs, Irma & Mira Vullings

Refrein:
Âs de Prins is oét de Kei, gaon weej wer vastenaovend viére,
En iederiën deut mei, weej gaon ‘t gánse daörep versiére
Dân hosse en dân springe weej de gánsen daag mâr door,
Wies ’s aoves laat ‘t klökske sliët ’t hiële kleine oor.
Prins en dansmarietje, die zien heej dân d’n baas
In Ârce in ôs daörepke heej ân die schoëne Maas.

Koeplet:
D’n ellefde vân d’n ellefde, ‘t fies is wer begoos,
Al zien ’t losse flodders weej scheete d’r op los.
Nao ‘n paar waeke later, is dao de ni-je Prins,
Daen is heej in ôs daorepke, d’n allerhögste mins.

Koeplet:
’t wört ok wer aswoensdig, nao dees 3 lange daag,
Dân giët al wer de kás in, ôs maske en de vlaag.
Weej gaon ni zitte wáchte, maar druuëme lekker door,
Vân ôzze vastenaovend, dae kumpt wer volgend jaor.


 

De Vastenaovestrein Teks en meziek: Piet Cup
Zengers: De OPA's Henk Clevis, Hay Peters, Frans van Megen 

Koeplet:
As daen tiéd d’r aan kump, begint ‘t mich te kriebele
Háld ik ‘t neet oét en stui mâr wât te wiebele.
Kriég ik dân de káns um ôp daen trein te stappe..
Dân duj ik dât hiël gaer ….. dât kunt geej toch wâl snappe!

Refrein:
‘t… Is… zoë . . fijn …in dae Vastenaovestrein
Vör mich . . . hôf daen noeïts te stoppe
Áltiéd mâr door . . . . zuj ik ‘t lifste wille . .
En waor haen oétkump kân mich ech niks schille.
Al giët haen door wies Sint juttemis
Âs ’t dân dao . . . ôk mâr Vastenaovend is.
Al giët haen door wies Sint juttemis
Âs ’t dân dao . . . ôk mâr Vastenaovend is.

Koeplet:
Giët ’t oow wât vlot nów .. dân wil ik wâl wât sjoemele,
Want mit dizzen trein …keus-se ok langzaam boemele.
Bin dân mâr neet bang . . ge kunt mich graös vertrouwe
Want zoë wie ik oow ken . . zal ‘t oow neet berouwe.

 


 LIEDJES SEIZOEN 2008-2009

Vrindelied

Teks en meziek: Petrie Hendrickx
Zengers: Gen fatsoén

Koeplet:
t Gánse jaor kiek-se wer oét
wils wer verref ôp dien snoét.
En de gánsen daag wer ân d’n boemel gaon.
Mit ‘n pilske in de hand
gaon weej door ’t keielánd.
Bliéve mit z’n alle ân de kánt ni staon.

Refrein:
Want âs de vastenaovend giët beginne,
gaon weej âs vrinde same wer ôp stap.
Lekker fiëste, drinke en wât springe
gaon naor de kroeg en hangen ân d’n tap.
Weej zakke door wies twië oor
en ‘s maerges vroeg dân zien weej ok wer daor.
Want âs de vastenaovend giët beginne
gaon weej âs vrinde same wer ôp stap.

Koeplet:
Wâl drie daag lang wer ôp de biën
same mit ôs kiezelstiën.
Sjouwe weej gezellig door ‘t keieriék
vân ‘t daörep wies de hei
mit de prins en ál zien grei.
Want dit fiës is toch in Ârce wâl uniek.

 

 


De Kater
Teks: Wim Janssen
Meziek: Hay Korsten, Wim Janssen
Zengers: Florijn Neeten, Ron Pingen, Edwin Ritt, Peter Siemes

Koeplet:
De kater vân ôs naeve, deut zien beklaag
beej daen vân ôs, dât deute ied’ren daag.
Haen zaet ik wil ‘t nimmer langer pikke
wât ik heej ied’ren daag wér kriég te bikke.
Nów kiék toch us wât ik kriég veurgezatte
unnen taelder mit wât vleis en druuëg petatte….
Mâ zeg nów zellef wellike kat
it unnen druuëge petat …..

Refrein:
Wétse wât, wétse wât, zaet ôzze kater
‘t gánse daörep is nów ôp de klater.
’s Maerges gaon ze weg en ’s nachs kômme ze truk
drie daag lang en dât zoewât ân ‘n stuk.
Mâ weej staon d’r hiël good veur,
Aswoendig stiët wer vör de deur.
Want wetse: ze hebbe mich gezág
Dât dân de kater, jao unne kater
mit haeringslaat in de watte wört gelág.

Koeplet:
Mei löp d’r beej ôs naeve, ‘n schonne moés
mâ mit dees daag, is zellefs die neet thoés
Dân is de gánse firma ôp de lappe
en vaelt d’r vör eur kat gén moés te snappe.
Die môt ‘t doon mit wât wört veurgezatte
dâ’s daen telder mit dât vleis en die petatte….
Ma zeg nów zellef wellike kat
it unnen druuëge petat …..


Harie ziene bômbardon
Teks: Wim Janssen
Meziek: Hay Korsten
Zengers: Ron Pingen, Joost Peeters, Jasper Reivers

Koeplet:
Al waeke vân te veure, oefent haen zieg oét de naod
Want ‘t zal um ni gebeure, dâtte váls speult of oét de maot
Âs haen dân straks ôp paad giët, heej mit zien joekskepel
Dân kriegse vân zien traöte, gewoënwaeg kiepevael ……

Refrein:
Harie daen blus de bômbardon, wetse wâl die groëte toét
Meistal löppe daormei áchteraan, en blus zoë de zaak veuroét
Harie stik d’r baovenoét, mit zienen bombardon.
Haen blus âsse daomei ‘t kefee in giët, zoëma ‘n gaat in ’t plefôn.
Woej dât kân heb geej gedoog ……
Gewoën, …. want Harie haet völ loog
En soms, haen zal d’r ni um leege
Lötte die ôk wâl us vleege.

Koeplet:
De mínse vraoge Harie, jông woej speulse dât toch klaor?
Wâs dieg um de nek haes hange, dât ding is ôk nag biëstig zwaor.
De môs good kunne höffe, zaet Harie sirrieus
En dao môsse mei doorgaon, zoëlang âsse mâ keus…… 


Snap geej dât nów?
Teks en Meziek: Peter Cornelissen
Zengers: De Drriebkes

Koeplet:
Snap geej dât nów, ‘t-is moeilik te bevatte
Mit vastenaovend staon d’r mínse ôp de latte
Geej meug baes wiëte dât ik mich allang verwônder
Daag in daag oêt nao baove en dân wer nao onder.

Refrein:
Mit vastenaovend gaon de príns en dansmarie drie daag veurôp
En kump-se zônder steulkeslif aevegood wâl ân d’n top.
Gen gerodel, gen gejodel, aprè ski of ôp ‘n bord
Weej make heej…… HÉÉÉÉÉ PILSKE! …..heej ôs eige wintersport.

Koeplet:
Ik zuuj ze gaon en kân ’t neet begriépe
Mit koffer ôp ’t daak d’r tussenoét te kniépe.
De werme muts giët ôp in plâts vân ’n klein kiepske
En mei beej terugkômme ‘t puuëtje in ’t giepske.


 


 

 LIEDJES SEIZOEN 2007-2008

Titel : Ôzze Kanarie
Teksdeechter : Wim Janssen
Komponis : Hay Korsten
Zengers : Florijn Neeten
Ron Pingen
Edwin Ritt
Roy Munten

Ôzze Kanarie

Refrein
Ellik jaor ôpni-j rônd fibberwarie,
Jao dân flöt, flöt, flöt ôzze kanarie,
Unne wáls, unne polka, alles zuúver in de maot
En toch krieg haen genne borrel, mâ gewoën kanariezaod.
Luuster good, ech waor, ’t is genne larie,
Wât weej zegge, ovver ôzze knarie.
Vrog geej dân woej haen dât fluite kân?
Now, dân snap geej d’r ok gaar niks vân.

Koeplet
Beej ôs thoés vör ´t raam, dao is zien váste plek.
Zuut vân alles um zieg hin, is haen ôp ziene stek.
In de kamer en ôp straot, dao huur-te allerlei,
Wât joeksig in zien oére klink, dao deut-te dân ân mei…

Koeplet
Beej ôs thoés ôzze Piet, want dât is wie-je het,
Âs ´t wèr aswoensdig is, dât vint-te naatje pet.
Kiek dân treurig, flöt neet miër, jao ´t is ierlik waor,
Dân dink-e beej zieg net âs weej, wât deurt dât lang zon jaor…Titel : Inschete Ellef Ellef
Teksdeechter : Geert van Rijswijck
Komponis : Geert van Rijswijck
Zengers : Bram Hoogveld, Ralph Smits, Ruud Gisbers, Peter Cornelissen

Inschete Ellef Ellef

Refrein
We schete ellef ellef in mit ’t kenôn,
Vân knal boem pats, laot mâr lekker gaon.
’t Seizoen is nôw al wer begônne,
Pak de vlage, de slingers en balonne,
We schete ellef ellef in mit ’t kenôn,
Huuër die knalle nôw is gaon.
Dit dreunt ellef kiër dân in ’t oer,
Vastenaovend leet ôp de loer.

Koeplet
Ôp de maert is ‘t te belaeve,
Dao wört ’t startschot gegaeve.
Kôm nao boéte en bliéf neet binne,
Ellef ellef giët beginne.

Alaaf, alaaf, alaaf, boem paaf.

Koeplet
Ôp de maert giët ’t nôw gebeure,
Mit geure en hiël völ kleure.
Laot oow gedáchte nôw bezinne,
Ellef ellef giët beginne.Titel : Ôp de lappe
Teksdeechter : Mario Valckx
Komponis : Geert Remmen
Zengers : A1 DEV-Arcen

Ôp de lappe

Refrein
Ik göj mit diech drie daag lang stappe,
Ik göj mit diech d’r taegen aan.
Ik wil mit diech nów ôp de lappe,
´t Kúmp d’r ánders toch neet vân
Ik göj mit diech drie daag lang stappe,
Ik göj mit diech fijn ân de zwiër.
En aoverál n pilske pakke,
We gaon de hort ôp en nag wiër.

Koeplet
Doe zits dao ôp dien kaemerke en liërs diech dao kepot,
Kôm nów trug nao Ârce dân klats ik mich ôp de vot.
En laot de beuk de beuk zien en kôm nów is mit mich mei,
Wet-se nag wât ik gister zei?

Koeplet
Studéntje in de groëte stad, dât is misschien wâl leuk,
Mâr in Ârce karneval dat is toch wât ik zeuk.
Ik kân diech gaar neet misse en ik zuuj diech toch zoë gaer,
Kôm toch mei man en maak plezeer.Titel : De Vastenaovesbloés
Teksdeechter : Peter Cornelissen
Komponis : Peter Cornelissen
Zenger : Peter Cornelissen

De Vastenaovesbloés

De massa giët verkleid
Klonesk, unne nar, unne zot
Meziek dae klink geheid
En dringt zieg door tot op ´t bot
Völ wazel, flauwe kul
En dân vôldaon wer nao hoés
Dât is dât wônderlik geveul
Ik heb de vastenaovesbloés

De dánsvloër môt ônveilig
Vân swing wies polka, wals.
Kapelle, bends zien heilig
Al giët ’t zuúver of biëstig váls
De blaozers staon ôp de steul
Ôp dieke trom flink geboés
Dât is dât wonderlik geveul
Ik heb de vastenaovesbloés

Unne bônte stoet giët trekke
Völ wages, prach en praal
De sfeer blief boéte plekke
Of giët wer wiër in kroeg of zaal
Gen scheive waörd of genaöl
Me pakt ziech same en vult ziech thoés
Dât is dât wônderlik geveul
Ik heb de vastenaovesbloés

De vastenaovend liënt zich toch vör allerhande maote
’t Giet d´r um dât geej begriep waoraover it ’t heb
Wât kân ’t boeie dât unne schlager in ´n jeske is gegaote
En gekleid giët in de vastenaovesbloés of unne rep
Aoh jao, uh!
Aoh jao, mmm!

Aswoensdig start ’t liëd
Genne joeks, unne mars vân treur
Mâr vör se ’t wets dân stiët
November ellef vör de deur
Zet ’t verstánd ôp nul
En dwaal wer rônd in dae roes
Dât is dât wônderlik geveul
Ik heb de vastenaovesbloés

Kent geej dât wônderlik geveul, NOW?
Geej hebt de vastenaovesbloés 

Ni-je website: www.keieschieters.nl
Ni-je website: www.keieschieters.nl

Òntworpe & Aangedreeve door Web-id
Copyright © 2024 De Keieschiéters Ârce
Vragen of opmerkingen over de inhoud kunt u sturen naar webmaster@keieschieters.nl