Prins Mike I en Dansmarietje Fleur

Op zondag 11 januari 2009 werd Mike Valckx onze nieuwe jeugdprins. Dansmarietje was Fleur (Hendrickx), zijn adjudanten waren Roy (Renkens) & Roy (Reutelingsperger) en de ceremoniemeester was Gerwin (Peters). 

 Weej Príns Mike d’n Örste,

Beej de grasie vân de kleine Raod vân Ellef
Príns vân alle snôtneuze vân Ârce,
Officier in de Orde vân ’t D3 elleftál vân DEV,
Ridder in de Orde vân groep 7 A vân Juf Loes en Meister Busch,
Kommandeur in de Orde vân d’n Derckxwaeg,
Groëtmeister in ’t speule mit miene pleejsteesjun,
Groëtgenieter beej ’t aete vân mossele, vörál âs oma Mientje die gekok haet.
Ridder in de Orde vân alle jeugdige Ajax-fens
Kommandeur in de Orde vân de Wiedtveldschoël,
En zoë wiër, en zoë wiër en zoë mâr wiër.

Ân alle jônges en megjes vân Ârce…….Alaaf.

Alzoë weej meine dât ’t ônder ôs regering nuuëdig is um veurschrifte te gaeve ân alle Kiezelstiëntjes vân Ârce, doon te wiëte:

Ten Örste:
Dât DEV en DSO toch neet same gaon en ieder apart bliéve. Weej kunne ôs neet druk make um die groëte mínse probleme en bliéve fijn mit die jônge vân Lômm same voetballe. Kunne we net âs vör de wínter nag duk same kampioen waere.

Ten Twedde:
Dât ik de zoën bin vân ’n véldes megje en unne jông oét de loeëj, mâr dât die twië gelukkig wâl zoë sleem waore um in Ârce te gaon woëne. Mâr good ok, anders hâj ik heej nów neet gestaon.

Ten Derde:
Dât weej ’t hoéswaerik en ’t strafwaerik kunne laote ligge wies nao Aswoensdig.

Ten Verde:
Dât alle moeëje megjes vân Ârce mig meuge kômme kusse ôp mien resepsie. Dân heb ik wâl geluk, want in Ârce woëne alliën mâr moeëje megjes.

Ten Viefde:
Dât mit de Vastenaovend beej iederiën de snaore strak gespanne môtte staon en dât iederiën good gestemd is, zoë-dât weej mit allemán de geveulige karnevalssnaor zulle rake.

Ten Zesde:
Dât ik ’t keitof vônd, dât ik de wedstrijdmaskotte meugde zien beej Roda tegge Ajax, mâr dât ik ’t nag völ toffer vind dât ik dit jaor Príns meug zien vân alle Ârcese kiezelstiën.

Ten Zivvende:
Dât de kiezelstiën vân Ârce mich âs Príns, Fleur âs ôs Dansmarietje en Roy en Roy âs ôs adjundánte en Gerwin âs ôzze sirremoniemeister neet in de keld môtte laote staon, mâr allemaol mit d’n ôptoch mei môtte gaon.

Aldus gegaeve te Ârce,
Vastenaovend 2009,

Príns Mike d'n Örste

 

Ni-je website: www.keieschieters.nl
Ni-je website: www.keieschieters.nl

Òntworpe & Aangedreeve door Web-id
Copyright © 2024 De Keieschiéters Ârce
Vragen of opmerkingen over de inhoud kunt u sturen naar webmaster@keieschieters.nl