Jeugdprins Milo I en Dansmarietje Carice

Ôs jeugdvieftal vân 2020:
Príns Milo (Drissen), Dansmarietje Carice (Raijer), adjudante Max (van den Kroonenberg) & Maciej (Jasinski) en sirremoniemeister Wout (Welles). Proficiat allemaol!!

Proklamasie

Weej, Prins Milo d'n Örste

- Beej de grasie vân de kleine Raod vân Ellef,
- Príns vân alle snôtneuze vân Ârce.
- Beschaeremhiër vân basisschoël de Weiert,
- Ridder in de Orde vân groep 7 vân Juf Laura en Meister Bart,
- Kommandeur vân vriendegroep “Blage zât”,
- Gouverneur beej voetbalklub DEV JO13,
- Beschaeremhiër vân alle bewoëners vân ’t Wijdtveld en ’t Sijzenbroek,
- Ridder in de Orde vân mien favoriete voetbalklub Ajax oét Amsterdam,
- Groëtvors in ’t speule vân Fortnite ôp miene pleejsteejsjen.

Ân alle jônges en megjes vân Ârce: Alaaf!

Alzoë weej meine dât 't ônder ôs regering nuuëdig is um veurschrifte te gaeve ân alle kiezelstiën vân Ârce, en doon te wiëte:

Ten örste: Dât ik bliej bin Príns te meuge zien vân de Keieschiéters, waorvân mien opa en oma same al bijna 100 jaor lid zien.

Ten twedde: Dât ik ’t fantasties vind, dât de speultuin gáns klaor is, mâr dât ik nag wâl ’n naambördje mis.

Ten derde: Dât miene veurgenger ’t al hâj ovver de zônneschaerme die kapot waore ôp schoël en dât de klimaatbeheersing mit die hets áfgeloëpe zomer ’t ok leet áfwiëte.

Ten verde: Dat die liérare ’t zwaor hebbe en dinge veránderd wille hebbe snap ik. Dât ze mâr fijn gaon stake, hebbe weej wer unnen vreejen daag.

Ten viefde: Dât ik ’t ôntzettend jaomer vind dât de wándeltocht d'r neet miër is, mâr dât ik dân ok haop dât ’t ni-je ivvenemént ’n groët suksés wört.

Ten zesde: Dât mien klub Ajax ’t good gedaon haet vör de wínterstop. Ik gui d'r vân oét dât ze dit suksés veurtzette. En dât mien klub kampioen wört.

Ten zivvende: Dât ôs Ârcese voetbalklub DEV binnekort 100 jaor bestiët en dât ik haop iederiën dao te zeen.

Ten achste: Dât ik same mit mien Dansmarietje Carice en mien Adjundánte Max en Maciej en sirremoniemeister Wout d'r unne kei toffe karneval vân gui make. Ik haop oow dân ok allemaol te zeen in de kiénderôptoch en ôp ôs resepsie.

Weej, Príns Milo d’n Örste, haope en vertrouwe dât ôs veurschrifte trouw en prômp waere naogekômme en oétgeveurd.

Aldus gegaeve 12 jannewarie 2020,
Príns Milo d'n Örste. 

 

Ni-je website: www.keieschieters.nl
Ni-je website: www.keieschieters.nl

Òntworpe & Aangedreeve door Web-id
Copyright © 2024 De Keieschiéters Ârce
Vragen of opmerkingen over de inhoud kunt u sturen naar webmaster@keieschieters.nl