Prins Bram II en Dansmarietje Sharon

Prins Karneval 2016 was Hoogheid Prins Bram (Reutelingsperger) d'n Twedde. Hij werd bijgestaan door zijn Dansmarietje Sharon (Houben).

Proklamasie Prins Bram II

Weej, Prins Bram d’n twedde,
- Beej de grasie vân de Raod vân Ellef.
- Prins vân Ârce, zônder die vân Lômm en Vélde.
- Groëtvors in de Orde vân d'n Ârcese Kei.
- Kommandeur in de Orde vân d'n Hoephap.
- Beschaeremhiër vân 't zwakke geslách vân Keieschieterinnekes afkomstig vân Aan de Poel.
- Groëtvors in ’t gaeve vân zwimles ân alle kiezelstiëntjes vân Ârce.
- Beschaeremhier vân twieë prachtige Kiezelstiëntjes Ties & Siep.
- Zoën vân Ald-Prins Thijs I “vân de schoester” en Marian vân Jan vân Benders Pietje oét Vélde.
- Ridder in de Orde vân Keuning voetbál beej DEV-4.
- Goeverneur in ’t speule mit 3 biljartbäl beej de Inaborg.

Alzoë weej in ovverwaeging genaome hebbende, dât 't dinstig is um verordeninge te treffe in 't belang vân ôs ônderdane, gelet ôp artikel ellef vân 't vastenaovesriggelemént, verordene weej en doon te wiëte:

Ten örste: Dat de temperature áfgeloëpe Kersmis de högste oeëjt waore. Laote we haope dât dât mit de Vastenaovend neet de kaldste oeëjt waere…

Ten twedde: Dât ik âs badmeister ôp Klein Vink jaomer genôg mienen opa zienen beejnaam “de Schoester” neet hoëg kân hálde. Ik loëp de gánsen daag ôp…..jaowál…badslippers.

Ten derde: Zulle d'r oeëjt miër mínse in Ârce zien gewès âs mit Scrooge-zaoterdig ’t letste jaor en die ok nag us allemaol tevreeje nao hoés ginge??? Ik dínk vân ni. Hulde ân iederiën daen heej ân mitgehaolepe haet.

Ten verde: Dât ik same mit vrindeklub “Völ plezeer” al ’n paar kiër âs arties ôp dees buun heb gestaon, mâr dât dit toch ech de fenste rol is die ik meug speule!

Ten viefde: Dât ze mich beej ’t Verd vân DEV de kômmende waeke ff môtte misse. Bin ierlik: âs grensrechter mit unne scepter in de hand nevve de lién renne in plâts vân mit ’n vlaag, zuut toch ok neet oét…

Ten zesde: Dât d'r Arcenare zien die huús koeëpe âs-of ’t Monopoly is. Ik bin beni-jd waen vân die hiére 't örs ‘n strötje beejiën haet.

Ten zivvende: Dât d'r, d’n inzet vân stichting sfeermaerte Ârce ten spiét, mâr iën vlaag is die waers- en staörembestendig is en dât is ôs blauw-gaele Keieschiétersvlaag.

Ten achste: Dât âs ik ôp maondiggenaovend ân ’t biljarte bin beej de Inaborg en ik zuuj dao de foto vân miene pap âs Thijs I vân de Keieschiéters, ik mich ôpréch áfvraog of d'r toen nag gen kappers waore.

Ten niggende: Dât ’t fantasties is dât mien aoverbuurmegje teves ok mien Dansmarietje is. Zeker zô mekkelik mit áfhale âs ok ’t krénse. Kunne we gezellig same mit de gánse straot viere.

Ni-je website: www.keieschieters.nl
Ni-je website: www.keieschieters.nl

Òntworpe & Aangedreeve door Web-id
Copyright © 2024 De Keieschiéters Ârce
Vragen of opmerkingen over de inhoud kunt u sturen naar webmaster@keieschieters.nl